Zarząd Komitetu Rodzicielskiego

English version below

Przewodnicząca Komitetu Rodziców:  Ewa Wojciechowski (519) 746-1707  ewa.wojciechowski1@gmail.com                                                                                              

Skarbnik:  Monika Milczarczyk (519) 885-2397 mattmika@sympatico.ca

Komitet Rodzicielski, wybierany na 2-letnią kadencję na zebraniu ogólnym rodziców, jest reprezentacją wszystkich rodziców i aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

Komitet Rodzicielski współfinansuje potrzeby Polskiej Szkoły.  W ramach Programu International Languages szkoła korzysta z budynku St. John’s, opłacani są nauczyciele (1 nauczyciel na 23 uczniów) i obsługa porządkowa.  Ponadto otrzymujemy z ministerstwa  dofinansowanie wynoszące średnio $4 (cztery dolary) na jednego ucznia na rok szkolny.  Dodatkowe wydatki związane z działalnością  szkoły pokrywane są z Funduszu Szkolnego Komitetu Rodzicielskiego.   Do tych wydatków należą:

               –              opłacanie dodatkowych etatów nauczycielskich,

               –              zakup podręczników i pomocy naukowych

               –              utrzymanie kserokopiarki i innego sprzętu

              –              zakup materiałów szkolnych i biurowych dla potrzeb szkoły

             –              finansowanie nagród na konkursy szkolne, dyplomów i prezentów na Mikołaja

                      –             organizowanie zabaw i imprez szkolnych ( np. zabawa karnawałowa, Dzień Rodziny)

                        –              zakup pamiątkowych książek dla uczniów klas ósmych

Zarząd Komitetu Rodzicielskiego  prosi wszystkich rodziców o włączenie się do współpracy, jak również o uiszczenie dobrowolnej składki na Fundusz Szkolny, która umownie wynosi:

               $70        za jedno dziecko

             $120        za dwoje dzieci z tej samej rodziny

             $140        za troje i więcej dzieci z tej samej rodziny

W zależności od preferencji  można zapłacić jednorazowo lub w ratach; czekiem,gotówką lub etransfer na : polishschoolkitchener@gmail.com.  Za każdą wpłatę rodzice otrzymają pokwitowanie.  Wpłaty można dokonywać przed lub po lekcjach u przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego. 

PARENTS ASSOCIATION

Parent Council representative :
Ewa Wojciechowski (519) 746-1707  ewa.wojciechowski1@gmail.com  

Treasurer
Monika Milczarczyk (519) 885-2397 mattmika@sympatico.ca

               The Parent Council, is elected every two years for a two year term. The Parent Council helps finance the needs of our school. The International Languages Program, covers the costs of the building use and the teachers (1 teacher for every 23 students) as well as janitorial services. In addition, the school receives additional funding from the Ministry averaging $4 (four dollars) per student. All extra expenses are covered by the Parent Council funding. Some of the expenses include:

  • financing additional teaching positions
    • purchasing necessary textbooks and workbooks
    • school equipment and office materials
    • little Christmas for our students , end-of-the-year rewards, diplomas and school events

The Parent Council asks all the parents to pay voluntary donation for the School Fund, which is as follows:

               $70        for one child

               $120      for two children from the same family

               $140      for three or more children from the same family

The payments are collected by Parents’ Association representatives in staff room every Saturday before and after the classes in the form of cash, check and also etransfer polishschoolkitchener@gmail.com . All payments are documented with a proof of payment/ issued receipt.

              If you would like to help us in any way, please fill out a questionnaire J and let us know how you can help our school.

“Volunteers aren’t paid, not because they’re worthless, but because they are priceless”